Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artistic Movements

De artikelnummers dienen de leesbaarheid te vergemakkelijken, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 1 definities

Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, steeds het navolgende verstaan.

Klant: Een natuurlijk persoon die met Artistic Movements een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Artistic Movements en een leerling/klant ter zake één of meer door Artistic Movements te verlenen diensten tegen een door de leerling/klant te betalen prijs.

Overmacht: Door onvoorziene of onvoorzienbare omstandigheden veroorzaakte tekortkoming in de nakoming die Artistic Movements niet kan worden toegerekend, die het uitvoeren van één of meerdere overeengekomen Overeenkomsten door Artistic Movements zodanig bemoeilijkt, zodanig dat het uitvoeren van de Overeenkomst(en) onmogelijk, dan wel bezwaarlijk wordt.

Schriftelijk: Per brief of mail

 

Artikel 2 algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten en/of werkzaamheden van Artistic Movements.
2.2 Bezoekers en leerlingen dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de te gebruiken locatie te houden aan de huisregels van de te gebruiken locatie alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de eigenares en/of medewerkers op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

 

2.3 De eigenares en/of medewerkers zijn bevoegd personen die zich niet aan de huisregels houden te verwijderen. Personen die wegen wangedrag verwijderd zijn kan de eigenaresse toegang tot Artistic Movements weigeren. Indien een leerling bezig is met een dansles bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijk restitutie van het lesgeld.

 

2.4 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Artistic Movements en/of de eigenares van de te gebruiken locatie door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

 

2.5 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de te gebruiken locatie is uitsluitend toegestaan met toestemming van Artistic Movements. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 

Artikel 3 inschrijvingen

3.1 Artistic Movements heeft het recht personen mits de lessen vol zitten zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les.

 

3.2 Groepsles: Na inschrijving is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij Artistic Movements schriftelijk of mondeling een ander termijn met de leerling is overeengekomen. Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk of via e-mail geschieden.

 

3.3 Inschrijving wordt automatische verlengd en kan tot uiterlijk 2 weken voor de start van het nieuwe lestermijn opgezegd worden.

 

3.4 Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Indien leerling besluit tot het niet verder volgen van de lessen, blijft het volledige lesgeld voor het afgesloten termijn verschuldigd.

 

3.5 Workshop: Na inschrijving is de contactpersoon het volledige bedrag van een workshop verschuldigd. Betaling van het bedrag dient voor de aanvang van de workshop te geschieden tenzij Artistic Movements schriftelijk een andere betalingsregeling met de contactpersoon is overeengekomen. Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk of via e-mail geschieden.

 

3.6 Restitutie van het geld van de workshop is niet mogelijk. Indien contactpersoon besluit tot het annuleren van een workshop blijft het volledige bedrag verschuldigd.

 

3.7 Optredens: Na boeking van een optreden, verzorgd door Artistic Movements, is contactpersoon het volledige boekingsbedrag verschuldigd. Betaling van een boeking dient voor aanvang te geschieden tenzij Artistic Movements schriftelijk een andere betalingsregeling met de contactpersoon is overeengekomen. Boekingen kunnen zowel mondeling, schriftelijk als via e-mail geschieden.

 

3.8 De contact persoon is niet bevoegd de overeenkomst te annuleren, tenzij hij/zij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen.

Bij een annulering:

  1. 10 dagen voor bedoeld tijdstip is de contactpersoon gehouden 50% van de waarde aan Artistic Movements te betalen.
  2. 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de contactpersoon gehouden het geleden verlies of de gedrefde winst aan Artistic Movements te betalen.

 

3.9 Artistic Movements mag de les, workshop of optreden annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leerlingen, ziekte, etc. Ingeval van annulering door AM voor de aanvang van de les, workshop of optreden heeft men recht op terugbetaling van het volledige betaalde lesgeld of betaalde boekingsgeld. Vindt annulering tijdens de les plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

 

3.10 Het is mogelijk de overeengekomen periode te bevriezen in overleg met de eigenares.

 

Artikel 4 les

4.1 Bij inschrijving, doch uiterlijk op de eerste les-dag, dient de leerling op de hoogte te worden gesteld van:

  • De globale inhoud van de les;
  • De aanvang van de les;
  • De tijdsduur van een les;
  • De frequentie van de lessen;
  • De lestijden;
  • Eventuele overige verplichtingen.

4.2 De leerling dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht situatie (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond in dezelfde week, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen leerling en Artistic Movements bepaald. Dit geldt niet voor overige redenen om lessen niet te volgen.

 

4.3 Tussentijds opzeggen is niet mogelijk tenzij er sprake is van overmacht, wel dient het verschil/de korting in lesgeld terug te worden overgemaakt.

 

4.4 Binnen een redelijk termijn dient te worden opgezegd anders wordt de les duur verlengt met de periode van het eerste abbonement.

 

Artikel 5 overige voorwaarden

5.1 De tariefstelling en de lesstof van de lessen zijn uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is leerlingen tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens de duur van de les op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de leerling zich tot het betalen van een boete van maximaal 450,- Euro per overtreding aan Artistic Movements, onverlet een verdere schadeclaim van Artistic Movements en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
5.2 Alle zaken, documenten, lesmateriaal en data die door Artistic Movements aan de leerling, instructor of instructrice ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van Artistic Movements. De leerling, instructor of instructrice is verplicht al deze zaken op eerste verzoek van Artistic Movements te retourneren. Bij overtreding van dit verbod verplicht de leerling, instructor of instructrice zich tot het betalen van een boete van de nieuwwaarde van het product per dag dat leerling, instructor of instructrice ingebreke blijft aan Artistic Movements, onverlet een verdere schadeclaim van Artistic Movements.

 

5.4 Zonder schriftelijke toestemming van Artistic Movements is het de leerling, instructor of instructrice niet toegestaan om ter beschikking gestelde materialen op welke wijze dan ook te gebruiken, buiten de door Artistic Movements gegevenschriftelijke toestemming. Bij overtreding van dit verbod verplicht de leerling, instructor of instructrice zich tot het betalen van een boete van maximaal 500,- Euro per overtreding aan Artistic Movements, onverlet een verdere schadeclaim van Artistic Movements.

 

5.5 De inschrijving als student moet aan te tonen zijn door de leerling, dit wordt per steekproef gecontroleerd.

 

Artistic Movements KvK: 58536876. IBAN: NL44 RABO 0102622159 ten name van Artistic Movements.